Open menu

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo  je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo  sa sjedištem u Dugom Selu, J. Zorića 3,  mjesno je nadležan za područje grada Dugo Selo, općine Brckovljani i općine Rugvica, na kojem je na dan 07.05.2022. imalo prijavljeno prebivalište ukupno 38.283 stanovnika.

            U Centru za socijalnu skrb Dugo Selo je zaposleno ukupno 17 zaposlenika. Zaposleno je 12 stručnih radnica, 2 računovodstvene radnice, 2 administrativne radnice i ravnateljica.

Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalnu skrb  Dugo Selo, KLASA: 012-01/20-01/3, URBROJ:  2119-13-01-01-20-1 od 24.07.2020. stručni poslovi Centra  za socijalnu skrb Dugo Selo organiziraju se u okviru stručnih cjelina:

             1. NOVČANE NAKNADE

             2. DJECA, MLADI I OBITELJ

             3. ODRASLE OSOBE

 

  1. STRUČNA CJELINA NOVČANE NAKNADE

U okviru stručne cjeline Novčane naknade osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

            Pomoć iz stavka 1. ovog članka ostvaruje, provođenjem postupaka za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu,  jednokratnu naknadu, naknadu do zaposlenja, naknadu u vezi s obrazovanjem, te pružanjem socijalnih usluga: prve socijalne usluge, savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji, pomoći u kući, smještaja odraslih osoba, smještaja azilanata, njihove zaštite i zaštite članova njihovih obitelji, organiziranog stanovanja.

Osim navedenih postupaka, provode se postupci zbrinjavanja beskućnika te poslovi  nagodbe i otpisa duga, naknade štete, zabilježbe, povrat isplaćenih iznosa, povrat nepripadajuće naknade.

Stručni radnici u ovoj cjelini izrađuju potvrde iz evidencije o korisnicima sustava socijalne skrbi, uputnice za prehranu, uputnica za pomoć u naravi, uputnica za prenoćište, mjesečna izvješća centra.  Socijalni radnik obavlja poslove neposrednog skrbništva.

Provode se sve radnje vezane za udomiteljstvo za odrasle osobe. Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba i prate se i prilike u kojima oni žive. Daju se podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika.

            U okviru stručne cjeline Novčane naknade pripremaju se opći akti, izrađuju rješenja u svezi primjene Zakona o radu i akata Centra, provode postupci naknade štete i obavljaju kadrovski poslovi.

Socijalni radnik obavlja i poslove prijemnog ureda. 

 

  1. STRUČNA CJELINA DJECA, MLADI I OBITELJ

U stručnoj cjelini za djecu,  mlade i obitelj rješava se u prvom stupnju u predmetima iz područja obiteljsko pravne zaštite (vezanima za brak i odnose u braku), provodi postupke obveznog savjetovanja, postupke u svezi odnosa roditelja i djece, zaštite prava i dobrobiti djeteta, smještaja djece, postupke posvojenja, sudjeluje kao stranka ili pomoćno tijelo u sudskim postupcima vezanim za brak, roditeljsku skrb, osobne odnose i uzdržavanje djece te daje stručne procjene, mišljenja, izvješća i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu zaštitu. U prvom stupnju rješava pitanja skrbništva nad maloljetnim osobama, posebnog skrbništva u postupcima koji se vode radi zaštite osobnih prava i interesa djece i mladeži te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih interesa djece te djece bez pratnje-stranih državljana. 

            U istoj stručnoj cjelini postupa se u slučaju nasilja u obitelji, kada je dijete postalo žrtvom obiteljskog nasilja na način da je bilo izravno izloženo nasilju ili da je svjedočilo nasilju te žurno izriče odgovarajuće mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta uvažavajući njegov najbolji interes. Provodi mjere i prati postignute rezultate tih mjera radi zaštite i pomoći žrtvi nasilja u obitelji te pomoći počiniteljima u promijeni njihovog ponašanja. Obavljaju se poslovi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, te prevenciju novog nasilja u obitelji.

U ovoj stručnoj cjelini provode se postupci i radnje u svezi mladih počinitelja kaznenih i prekršajnih djela (maloljetnika i mlađih punoljetnika). Provode se odgojne mjere i posebne obveze. Postupa se i poduzimaju se mjere prema djeci i maloljetnicima s problemima u ponašanju, djeci i maloljetnicima s problemima ovisnosti, djeci i maloljetnicima zatečenim u skitnji .

Provode se mjere i aktivnosti radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima te prevencije problema u ponašanju djece i mladih

                  U ovoj stručnoj cjelini provodi se zaštita djece s teškoćama u razvoju.  Provode se postupci vještačenja djece radi utvrđivanja postojanja trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju te vrste i stupnja oštećenja. Rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu s oštećenjem u tjelesnom i mentalnom razvoju: doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, usluga smještaja za djecu s teškoćama u razboju, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja. U ovoj stručnoj cjelini provode se aktivnosti u svezi pružanja  socijalnih usluga: rane intervencije, psihosocijalne podrške, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja ( integracija), boravak i smještaj djece.

            Provode se  postupci i aktivnosti vezani za  udomiteljstvo za djecu.

Socijalni radnik obavlja i poslove prijemnog ureda. Socijalni radnik i psiholog obavljaju poslove neposrednog skrbništva.

 

  1. STRUČNA CJELINA ODRASLE OSOBE 

U Odjelu za odrasle osobe poduzimaju se mjere radi zaštite osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, ovisnika,  odraslih osoba pod skrbništvom i osoba lišenih slobode.

      Provode se postupci vještačenja radi utvrđivanja trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju i mogućnosti ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi za osobe s tjelesnim, i/ili  mentalnim oštećenjem: doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, roditelj njegovatelj, socijalne usluge.

                  Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimaju se potrebne radnje za zaštitu  njihovih osobnih i imovinskih interesa. Poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i trgovanja ljudima.

Socijalni radnik obavlja i poslove prijemnog ureda. Socijalni radnik i psiholog obavljaju poslove neposrednog skrbništva.

Pored stručnih poslova u Centru se obavljaju administrativni, računovodstveno-financijski poslovi i pomoćno-tehnički poslovi.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO OD 25.6.2020.:

 

  1. Mara Mamuza, dipl.defektolog – predsjednica Upravnog vijeća
  2. Marica Belaić, prof.
  3. Mara Antunović, dipl. pravnica
  4. Vlatka Šajgo, dipl.novinar
  5. Marina Mijatović Horvat, mag.act.soc

 

 

RAVNATELJICA : Nada Petković, prof. psihologije

 

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

Koronavirus 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 700 do 1500 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com