Open menu

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
DUGO SELO
Dugo Selo, J. Zorića 3
KLASA: 100-01/22-01/8
URBROJ: 2119-13-01-01-22-4
Dugo Selo, 13. lipnja 2022.

 

 

Temeljem članka 30. Statuta Centra za socijalnu skrb Dugo Selo i članka 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 

  1. Diplomirani pravnik na neodređeno puno radno vrijeme

     - 1 izvršitelj/-ica

 

 

Uvjeti:

  • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
  • 12 mjeseci radnog staža u struci
  • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 258. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 18/22, 46/22)
  • da ne postoji zapreka iz čl.261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 18/22, 46/22)
  • probni rad 3 mjeseca

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis s kontakt telefonom i e-mail adresom

- dokaz o državljanstvu: preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice

- dokaz o odgovarajućem stupnju zvanja i obrazovanju: preslika diplome

- dokaz o radnom stažu: elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u  

   matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave

   javnog natječaja)

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - potvrda poslodavca ili   

  drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koji mora sadržavati vrstu  

  poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene

  poslove: preslika potvrde poslodavca, presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od

 polaganja stručnog ispita

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseca

 

            Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i uz prijavu osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kao dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

            Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN RH broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijaviti se mogu osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu javnog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom o čemu joj se dostavlja pisana obavijest putem e-mail adrese koju dostavi u prijavi.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravovremene i potpune, pristupit će selekcijskom postupku. Konačan izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Izvorišna osnova provjere znanja je Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09, 110/21)

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama s naznakom: „ Za javni natječaj“ na adresu: Centar za socijalnu skrb Dugo Selo, J. Zorića 3, 10 370 Dugo Selo isključivo pisanim putem.

O mjestu i vremenu selekcijskog postupka kandidati će biti obaviješteni putem web- stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo (www.czssds.hr).

 Sukladno čl. 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) i čl. 16. st. 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( „Narodne novine“, broj 61/18) o rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni putem web- stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo (www.czssds.hr).

Podnošenjem prijave kandidat daje suglasnost Centru za socijalnu skrb Dugo Selo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe postupka u skladu sa zakonskim propisima te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

RAVNATELJICA

Nada Petković, prof. psihologije

 

 

 

Cijenjeni posjetitelji!

Dobro došli na WEB stranice Centra za socijalnu skrb Dugo Selo. Na našim internetskim stranicama naći ćete  osnovne informacije o djelatnosti centra za socijalnu skrb, o pravima i uslugama iz sustava socijalne skrbi, zakone i propise koji se odnose na naše područje rada te informacije, podatke i obavijesti  koje se odnose na Centar za socijalnu skrb Dugo Selo.

Želja nam je da ova web stranica bude dio naše misije koja će doprinijeti ostvarenju naše vizije.  

 • • •

VIZIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Ustanova s javnim ovlastima koja u suradnom odnosu, uz uzajamno uvažavanje i poštivanje korisnika i zaposlenika Centra,  pruža usluge i omogućava ostvarivanje prava propisanih važećim zakonima.

• • •

MISIJA Centra za socijalnu skrb Dugo Selo

Kontinuiran rad na poboljšanju načina pružanja socijalnih usluga svima onima koji su u stanju potrebe, zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih teškoća.

Svaki zaposlenik Centra za socijalnu skrb Dugo Selo je dužan postupati u svom radu u skladu s pozitivnim propisima i pravilima struke te osigurati korisnicima kvalitetnu socijalnu uslugu uz poticanje korisnika da prema svojim mogućnostima sudjeluje u procesu promjene vlastite životne situacije. 

 

 

 

 FAQ

 

Kontakt

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGO SELO

Adresa:      Josipa Zorića 3, 10370 Dugo Selo
E-mail:    czss.dugo.selo1@zg.t-com.hr

Telefon:    01 / 2753 209

Fax:    01 / 2752 295

https://www.czssds.hr

...

OIB: 91370338596
MB: 02873125
IBAN:
HR97 2390001 1100546642

 

 

Koronavirus 

 

 

 

 

Kako doći do nas?

Centar za socijalnu skrb Dugo Selo

 

 

 

Radno vrijeme

RADNO VRIJEME: OD PONEDJELJKA DO PETKA od 730 do 1530 sati

RAD SA STRANKAMA: PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK  od 800 do 1400 sati

DNEVNI ODMOR: od 1030 do 1100 sati

...

Stručni radnici su dužni svaki dan, neovisno o vremenu koje je predviđeno za rad sa strankama primiti korisnike kod kojih postoji potreba hitnih i žurnih postupanja, a posebno u slučajevima sumnji na obiteljsko nasilje i zlostavljanje i zanemarivanje djece.

 
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com